ಸೇರ್ಪಡೆ 1:1

ಓದು

ಸೇರ್ಪಡೆ 1:1

ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಗುಣಪಡಿಸು. #ಸೇರ್ಪಡೆ #ಗುಣಪಡಿಸು #ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಓದು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

Add "ಕಂಪ್ಯೂಟರ್" in Kannada to your vocabulary. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ Kannada nom.1 ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ Indefinite

ಕುಟುಂಬ

ಓದು

ಕುಟುಂಬ

Add "ಕುಟುಂಬ" in Kannada to your vocabulary. ಕುಟುಂಬ Kannada nom.1 ಗುಂಪು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ

Nyamfowa 3:8

ಓದು

Nyamfowa 3:8

ಜ್ಙಾನ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು. #ಜ್ಙಾನ #ಕೊಡು #ಧೈರ್ಯ

Nyamfowa 3:11

ಓದು

Nyamfowa 3:11

ದೇವರು ಸೊಗಸು ಪ್ರೀತಿ. #ದೇವರು #ಪ್ರೀತಿ #ಸೊಗಸು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಓದು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

Add "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ" in Kannada to your vocabulary. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ Kannada nom.1 ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ Indefinit

ಮಗು

ಓದು

ಮಗು

ಪ್ರೀತಿ ಕಲಿ, ಪ್ರತಿಯೂ೦ದು ದಿನ. ಮಗು, nom.1 /ಮಗು/ Examples of ಮಗು Indefinite article: ಒಂದು ಮಗು Definite